0

Electrical Safety Test) ภาค2

2013-03-08 17:17:42 ใน Knowledge Base » 0 6341
     จะเห็นได้ว่าการทดสอบอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าต่าง ๆ มีการทดสอบหลายอย่างตามปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงเงื่อนไขความเหมาะสม ความถูกต้องของข้อกำหนด/วิธีการทดสอบ สินค้าที่ผ่านการทดสอบก็จะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการเอง หากสินค้าที่ส่งทดสอบแล้วผลไม่ผ่านการทดสอบ ก็ไม่ใช่ผลเสียของผู้ผลิตประการใด แต่กลับเป็นผลประโยชน์ที่ผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการนั้น รู้ถึงข้อดีและข้อเสียในผลิตภัณฑ์ของตนเอง เพื่อนำไปวิจัยและพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ก็จะเป็นการเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ของตนเอง และเพิ่มศักยภาพของการส่งออกและเศรษฐกิจของประเทศ

     ในส่วนของการให้บริการด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารที่ต้องมีการเชื่อมต่อสื่อสัญญาณเพื่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์โทรคมนาคมอื่น เช่นอุปกรณ์ต่างชนิดกัน อุปกรณ์ต่างยี่ห้อกัน หรืออุปกรณ์ที่มีการสื่อสัญญาณต่างกัน เป็นต้น  การจัดหาอุปกรณ์ของผู้ให้บริการจะหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย  เนื่องจากยังมีอุปกรณ์เดิมที่ยังใช้งานอยู่

     โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับสภาวะของการแข่งขันสูง อุปกรณ์ใหม่ๆ ด้านการโทรคมนาคมและการสื่อสารเกิดขึ้นอย่างมากมาย รวมไปถึงอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งปัจจุบันอุปกรณ์ด้านโทรคมนาคม การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ จะแยกแยะกันลำบาก ถือเสมือนว่าเป็นอุปกรณ์กลุ่มเดียวกัน  ดังนั้นประเด็นที่จะต้องกล่าวถึงคือ อุปกรณ์ที่จัดหาใหม่จะต้องทำงานได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ  และติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์เดิมที่มีการติดตั้งใช้งานอยู่ทั้งโครงข่ายให้บริการ และโครงข่ายบริการร่วมอื่นๆ  ดังนั้นผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมจะต้องมีการทดสอบอุปกรณ์ที่ละเอียดซับซ้อนมากกว่าผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าอื่นๆ ทั่วไป ทั้งนี้ผู้ให้บริการ

      จะต้องทดสอบอุปกรณ์ที่ต้องจัดหาใหม่กับอุปกรณ์เดิมที่มีใช้งานอยู่แล้วทั้งในด้าน Conformance Test และ Interoperation Test เพื่อให้ความมั่นใจ (Reliability)  ในการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ทั้งระบบ เนื่องจากเป็นกิจการที่เกี่ยวกับการให้บริการแก่ผู้บริโภค

ความเที่ยงตรงของการวัด (Measurement Accuracy)  
    ความเที่ยงตรงของการวัดเป็นสิ่งที่ยืนยันความน่าเชื่อถือ และการยอมรับในรายงานผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการทดสอบ โดยมีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลกระทบต่อความเที่ยงตรงของการวัด เช่น วิธีการวัด ความชำนาญและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ทดสอบ ความถูกต้องของเครื่องมือวัด รวมถึงแหล่งต่างๆที่ทำให้เกิดความผิดพลาดของการวัด (Different Source of Error) ที่มีผลต่อค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty of Measurement) ซึ่งห้องปฏิบัติการทดสอบได้เข้าใจและตระหนักถึงปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เป็นอย่างดี ดังนั้นห้องปฏิบัติการทดสอบจึงได้มีขบวนการปฏิบัติทางวิชาการและ ทางเทคนิค เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลของค่าการวัด ให้มีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ โดยสามารถตรวจสอบหาค่าย้อนกลับได้ ซึ่งเป็นหลักการวิธีปฏิบัติเบื้องต้นและถือปฏิบัติโดยห้องปฏิบัติการทดสอบที่มีมาตรฐาน

     ดังนั้นบทสรุปของความน่าเชื่อถือผลของการทดสอบของห้องปฏิบัติการนั้น  ห้องปฏิบัติการต้องพิจารณาการใช้งานของอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์นั้นก่อน  จึงตรวจสอบข้อกำหนดและมาตรฐาน  ซึ่งจะผูกพันไปถึงขบวนการทดสอบที่ถูกต้อง วิธีการวัดเครื่องมือที่ถูกต้องเหมาะสมกับช่วงการวัด การหาค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty of Measurement) แล้วนำมาประเมินกับค่าที่วัดได้ และคำนวณตามหลักวิชาการ วิเคราะห์ ประเมินผล เป็นผลการทดสอบที่เชื่อถือได้ ซึ่งขบวนการเหล่านี้ได้มีการปฏิบัติโดยห้องปฏิบัติการที่ได้ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็นมาตรฐานใช้กำหนดคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบ และได้รับการยอมรับทั่วโลก
    U2 (y)             =      S  Ui2(y)
                                    i = 1
     Ui (y)             =      CiU (Xi)       y            =     Measurement Value
                                                     U            =     Standard deviation for the whole  measurement
                                                     N            =     Number of subparameters
                                                     Ui           =     Standard deviation for subparameters i
                                                     Xi           =     Subparameters i
                                                     Ci           =     Partial derivative of the measurement function f with
                                                                          regard to x


ทีมงาน Electronics Solution ขอขอบคุณที่มาของบทความ http://innovation.tot.co.th
กรุณาเข้า สู่ระบบ ก่อนทำการเขียนข้อความ